Publikacje

      Maria Ligęza-Turlakiewicz, Grzegorz Turlakiewicz, „Człowiek jako dobro extra commercium w przestępstwie handlu ludźmi”, Prokuratura i Prawo 2015, nr 5, str. 72–89.

Artykuł poświecono regulacji przestępstwa handlu ludźmi w polskim systemie prawa karnego. Autorzy omawiają legalną definicję handlu ludźmi konstruowaną w oparciu o przepisy polskiego kodeksu karnego. Analiza nie jest wolna od konfrontacji rodzimej regulacji z zapisami Protokołu z Palermo – sztandarowego dokumentu międzynarodowego poświęconego tej problematyce. Zadaniem publikacji, w zamyśle Autorów, jest odpowiedź na pytanie o charakter przestępstwa z art. 189a k.k. w oparciu o ukonstytuowany w doktrynie podział na przestępstwa materialne i przestępstwa formalne.

      Maria Ligęza-Turlakiewicz, Grzegorz Turlakiewicz, „Granice kreatywnego zachowania menadżerów w kontekście art. 296 § 1a k.k.”, Prokuratura i Prawo 2016, nr 5, str. 51–75.

Artykuł poświęcono regulacji przestępstwa określonego w art. 296 § 1a k.k. Dokonano w nim charakterystyki przestępstwa przez pogłębioną analizę wszystkich warunków przypisania odpowiedzialności za omawiany występek. Poszukując wytycznych prawidłowego odczytania normy sankcjonowanej determinującej odpowiedzialność menadżera za czyn spenalizowany w art. 296 § 1a k.k. i pytając o granice kreatywnego zachowania menadżerów, Autorzy sięgneli do bogatego dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanego na potrzeby stosowania art. 296 § 1 k.k. oraz nieobowiązującego już art. 585 k.s.h. Zadaniem publikacji, w zamyśle Autorów, jest określenie istoty występku z art. 296 § 1a k.k., dostarczenie wskazówek jego stosowania i udzielenie odpowiedzi na pytanie o sens jego dalszego istnienia w systemie prawa karnego.