Oferta

      Porady prawne

Udzielanie pisemnych porad, ustnych konsultacji oraz doradztwa w zakresie prawa, w tym także prawa podatkowego, na rzecz wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym także instytucji i organizacji.

      Reprezentowanie w sądzie

Reprezentowanie Klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z pism procesowych, w tym w szczególności tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.

      Opinie prawne

Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych.

      Akty prawne

Opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń.

      Negocjacje

Zastępowanie Klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach.

      Decyzje biznesowe

Ocenianie ryzyka podjętych przez Klientów działań inwestycyjnych oraz decyzji biznesowych.

 

 

 

 

Adwokat Maria Ligęza – Turlakiewicz oprócz świadczenia ww. usług swoim Klientom zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowego i finansowego. Ponadto jako specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska w UE i w prawie polskich pomaga Klientom rozwiązać problemy prawne lub wyjaśnić wątpliwości dotyczące tej wyspecjalizowanej gałęzi prawa.